Villkor

Allmänna villkor

Som ännu ett led i vår totala tydlighet mot dig som kund så finns här våra allmänna villkor för att du ska slippa överraskningar när du anlitar oss. Vår absoluta målsättning är att du aldrig ska vara missnöjd när kontakten med oss är avslutad.

Garanterat nöjd kund

Soondata garanterar att samtliga ärenden behandlas enligt dessa allmänna villkor så att ni som kund inte ska få några obehagliga överraskningar. Om vi gör avsteg från de allmänna villkoren så är det uteslutande för att det är till kundens fördel och det görs då i samråd med kunden.

Betalning

Fakturabetalning – All dataräddning betalas via förskottsfaktura. Vid förskottsfakturering så transporteras data och produkter till kund inom 7 arbetsdagar från det att full betalning är Soondata tillhanda. Priser på hemsidan baseras på företagsprislista, moms tillkommer på samtliga priser.

Förskottsbetalning

I vissa specifika fall så måste vi tillämpa förskottsbetalning för att minimera risken att kunden försvinner efter att ha beställt ett stort jobb. Tumregeln är att förskottsbetalning tillämpas på beställningar som är över 15 arbetstimmar, alltså väldigt sällan. De flesta ärenden kan hanteras utan förskottsbetalning och då betalar du först när arbetet är utfört. Skulle vi mot förmodan misslyckas med att rädda dina filer efter att ha emottagit en förskottsbetalning så återbetalas givetvis hela beloppet till ditt konto så fort det bara går. Har du förskottsbetalat så har du 60 dagar på dig att komma i kontakt med oss för att få leverans av dina filer från det att räddningen är klar, efter 60 dagar så kan vi inte garantera att det finns en backup kvar av dina räddade filer.

Garanti och reklamationsrätt

Vi lämnar 1 års garanti på nya produkter (ej förbrukningsmateriel) om ej annat anges på kvittot. Garanti gäller endast på fabrikationsfel under förutsättning att produkten används enligt tillverkarens anvisningar och krav. Garanti gäller inte om produkten har utsatts för yttre åverkan som handhavandefel, yttre störningar, virus, överklockningar eller ej normal förslitning etc. Tänk på att garanti ej gäller på produkter där underhållet har varit undermåligt, tex. fläktar som ej blivit rengjorda, damm som ger statisk elektricitet etc. Vissa produkter har även fabriksgaranti, det innebär att tillverkaren själv står för garanti på produkten under en viss tid.

Kunden är kung

Vår företagspolicy är precis som rubriken anger. Om vi skulle ha gjort något fel kompenserar vi i förhållande till skadan. Vi har aldrig och kommer troligtvis aldrig att bli dömda i ARN, men om så mot förmodan skulle så ske följer vi beslutet till punkt och pricka.

Eventuell garanti på kunds utrustning

I de fall där det krävs så bryter Soondata plomber och andra förseglingar för att kunna göra en analys av skadat media. Vi konsulterar ej kunden innan vi bryter plomber utan du skall som kund räkna med att garantin av din utrustning är förverkad i samband med att du skickar in den till Soondata. Självklart undviker vi så gott det går att bryta garantiförseglingar men i de fall där det krävs så gör vi det omgående och utan att meddela kunden.

Nedmonterade hårddiskar

I de fall vi byter en komponent på er hårddisk eller en komponent monteras ur i samband med analysen eller dataräddningen så åter-monteras ej den defekta komponenten vid eventuell återtransport till kund.

Externa hårddisk kabinett

En del modeller av externa hårddisk kabinett är inte designade för att kunna öppnas och stängas igen. I dessa fall så återmonteras hårddisk kabinetten efter bästa förmåga efter analysens avslut, det kan dock uppstå små skador på kabinetten.

Sekretess information

Vi har självklart tystnadsplikt och era hemligheter är säkra hos oss.Vi tittar inte ens på era filer själva, förutom om det är någon speciell fil ni vill att vi ska hitta åt er. I de fall vi måste mellanlagra ert data på annan media så lagras det på en säker server som saknar anslutning utifrån, det finns inget sätt att komma åt vår säkra server överhuvudtaget. Datat lagras dessutom med 2048 bitars kryptering så det är omöjligt att läsa ut datat utan rätt nyckel. När vi levererat datat till er så rensas alla spår av er data bort från vår server. Kommunikation om pågående och avslutade ärenden sker enbart med den person som är registrerad som kund.

Ej avhörd kund

Kund som ej varit avhörd inom 30 dagar avförs ur våra system och eventuell inskickad utrustning kasseras. Gäller även i de fall vi sökt kund för att presentera offert eller lösningsförslag. Gäller ej om annan skriftlig överenskommelse föreligger.

Datalagring

Soondata lagrar ert räddade i 7 dagar från det att data avhämtats eller skickats av oss. Om ni finner något fel i leveransen av data skall detta anmälas omedelbart eller senast inom 7 dagar från det att data avhämtats eller levererats av oss. I de fall vi levererar data till er så är det datumet för poststämpeln som är leveransdatum. Det är alltså viktigt att ni hämtar ut ert paket från posten så fort det bara går när ni aviseras.

Reklamation

Data levereras i enlighet med överenskommelse och enligt den kvalitetskontroll som ni som kund får ta del av innan data levererats. Om ni önskar granskning av någon/några filer som inte är med i kvalitetsrapporten så skall det anmälas innan data avhämtas eller levereras. Ni kan reklamera om någon fil som funnits med i kvalitetsrapporten som angivits som felfri och vid granskning inte visat sig vara det. Reklamation skall göras skriftligt och skickas till oss senast inom 7 dagar från avhämtning eller leverans av data. Vid reklamation av dataräddning så kompenserar vi enligt följande formel; Pris för dataräddning / Antal räddade filer x reklamerade filer.

Semestertider

Under Juli månad så arbetar vi efter semestertider. Detta innebär att viss försening på leveranser och räddningar kan inträffa på grund av minskad personalstyrka. Under perioden så går det inte att lämna eller hämta hårddiskar, avbrutna ärenden eller liknande på plats, all logistik och transporter under Juli månad sker via distributörer. Inga ärenden påbörjas men det går bra att skicka in hårddiskar för räddning, hårddisken kommer dock att behandlas först i augusti. Vår absoluta målsättning är att inga pågående ärenden ska påverkas under perioden men det finns risk för viss försening. Under perioden så går det inte att kontakta Soondata via telefon, utan all kontakt sker elektroniskt. Återtransport av utrustning och leverans av filer för ärenden som behandlats under juli sker i augusti.

Leveranstider

Vi har ett stort labb och har sällan några väntetider. Leveranstiden för just ert ärende är individuell och beror på vilket problem er hårddisk har drabbats av. Vid fysiska fel så kan det förekomma en viss väntetid under tiden som reservdelar fraktas till oss, vi har dock ett stort lager reservdelar så det finns goda chanser att vi har delar som passar er hårddisk.

Emballage

Allt emballage kastas vid ankomst till oss, skicka ej utrustning i emballage som är värdefullt för er.

Registrering

Registrering via vår registreringsfunktion som finns på startsidan är obligatorisk. Uppgifter som registreras skall vara korrekta och sanningsenliga.

Oregistrerad eller omärkt media

Media som ankommer utan märkning eller registrering behandlas inte innan vi kunnat göra en ordentlig identifiering av utrustning och kund. Om ni skickat in omärkt eller oregistrerad media så skall detta meddelas Soondata. När utrustning och kund identifierats så påbörjas analysen.

Ej efterfrågad utrustning

Utrustning som ej efterfrågats inom 30 dagar från avslutat ärende kasseras. Om ni saknar någon utrustning efter det att ert ärende blev avslutat så skall detta anmälas till oss via e-post senast inom 30 dagar från ärendets avslutande.

Återtransport av utrustning

Om ni vill ha er utrustning åter-transporterad till er vid avslutat ärende så skickas detta enligt gällande prislista. Återtransport skickas enbart till den person och adress som finns registrerad på ärendet. Handläggningstid för återtransport av utrustning är upp till 10 arbetsdagar. Ej utlöst försändelse som kommer i retur till Soondata kasseras efter 30 dagar om kund ej hörs av. Nytt försök till återtransport debiteras enligt gällande prislista. Soondata aviserar ej kund om försändelse kommer i retur.

Gratis analys av hårddisk

Soondata erbjuder gratis analys av hårddiskar, tjänsten är alltså helt utan kostnad för dig som kund. Det händer att det tidvis strömmar in stora mängder med hårddiskar och det kan vara lite väntetid för att få en analys. När du skickar in hårddisk för gratis analys hos Soondata så förutsätter tjänsten att du som kund godkänner följande kriterier; Det kan vara lite väntetid innan analysen kan utföras. Det kan vara lite väntetid mellan att din försändelse kommer fram och att du får ditt första meddelande att analysen påbörjas. Försändelsen skickas endast till den adress du fick när du öppnade ditt ärende och inga andra adresser. Om du skickar en rekommenderad försändelse så kan du spåra den och se när den hämtas ut, det kan fortfarande vara så att det dröjer tills du får ditt första meddelande att ärendet påbörjats trots att försändelsen hämtats ut. Du får ett meddelande när din hårddisk registrerats in i ärendesystemet, inga meddelanden skickas mellan tiden då du skickat försändelsen och att den först registrerats in i systemet. Försändelser som skickas till någon annan adress än Box 2005, 135 02 Tyresö hanteras inte.

Personlig inlämning för analys

Högprioriterade kunder har möjlighet att lämna in utrustning på plats eller få utrustningen upphämtad i Stockholmsområdet.
Normalprioriterade kunder skickar in utrustning med postnord för analys.

Personlig avhämtning av utrustning

Högprioriterade kunder har möjlighet att hämta utrustning på plats eller få utrustningen levererad i Stockholmsområdet.
Normalprioriterade kunder får tillbaka sin utrustning med postnord.

Hantering av personuppgifter

Soondata värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en extremt hög nivå av dataskydd baserat på tjänstens natur. Det är viktigt att du som kund tar del av och förstår hur Soondata hanterar dina personuppgifter. Soondata lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för att kunna fullgöra tjänstens åtagande gentemot dig som kund och de lagstadgade krav som ställs av svenska myndigheter. Som kund har du rätt att få information om vilka personuppgifter Soondata har tillgång till, du har även rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade enligt gällande lagstiftning. Hantering av dina personuppgifter regleras i tjänstens allmänna villkor. Soondata har utsett ett personuppgiftsbiträde och en personuppgiftsansvarig, du kan kontakta kundtjänst för att komma i kontakt med dessa.

Tjänsten dataräddning via Soondata samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt följande ändamål: Identifiera kunden. Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst, inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans. Hantera kundens betalning. Hantera reklamations- och garantiärenden avseende en beställd eller köpt produkt eller tjänst.

Förteckning av vilka personuppgifter Soondata samlar in och när de raderas ur systemen.

För att kunna fullfölja vårt åtagande mot dig som kund och tjänstens ändamål så lagras följande uppgifter i två år från det att vårt åtagande avslutats: Namn, Företagsnamn, Adress, Postadress, Telefonnummer & E-post. För att kunna fullfölja vårt lagstadgade krav på korrekt bokföring så lagras följande uppgifter i åtta år från det att vårt åtagande avslutats: Namn, Företagsnamn, Adress, Postadress